Công Bố Thông Tin - Điều Chỉnh Nội Dung Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2018
Danh Sách Cổ Đông Chính Thức Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (Chốt ngày 03/4/2018)
Công Bố Thông Tin về thay đổi người nội bộ và bản cung cấp thông tin người nội bộ mới.
Lịch Trực Tháng 04/2018
Kỷ Niệm Ngày 8/3
12/7/2016
Thư Ngỏ - Về Hoàn Cảnh Thương Tâm (Công Đoàn Cấp Nước Tân Hòa)
Danh Sách Cổ Đông Chính Thức Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (Chốt ngày 03/4/2018)
Công Bố Thông Tin về thay đổi người nội bộ và bản cung cấp thông tin người nội bộ mới.
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.
Công Bố Thông Tin Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng (Ngày Chốt Danh Sách Cổ Đông) Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHCĐ Thường Niên Năm 2018
Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Cổ Đông Lớn
Báp cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 05/02/2018
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website