Quan hệ cổ đông

Thứ 4, ngày 06/04/2022 04:18:59 PM

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

--------------------------------

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

      

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

  1. 1.   Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ tư ngày 27 tháng 04 năm 2022 (đón tiếp từ 08 giờ 00’)
  2. 2.   Địa điểm: Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM

  1. 3.   Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).
  2. 4.   Thủ tục tham dự:

-       Khi đến tham dự, cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân) để đăng ký. Ngoài ra, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và Thư mời họp của người ủy quyền (nộp lại).

-       Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) trước 16 giờ 00 ngày 19/04/2022, cũng như gửi ý kiến về chương trình họp hay ý kiến khác trước 16 giờ 00 ngày 22/04/2022 với Thư ký Công ty thông qua một trong các hình thức sau:

+ Điện thoại: (84- 028) 39 557 877                    Fax: (028) 39 557 977

+ Email: capnuoctanhoa@capnuoctanhoa.com.vn

+ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM.

  1. 5.   Nội dung, tài liệu:

Cổ đông có thể tải toàn bộ nội dung, tài liệu của Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.capnuoctanhoa.com.vn  (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội cổ đông).

  1. 6.   Điều kiện ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT (Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025) theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng gửi Thư đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đến địa chỉ nêu trên trước 14 giờ 00’ ngày 11/04/2022.

Nội dung này được đăng trên website của Công ty, thay cho thư mời gửi từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ qua đường bưu điện.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

**************************************************************

Tài liệu đính kèm

   1. Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

   2. Giấy ủy quyền

   3. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

   4. Mẫu đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

   5. Mẫu Sơ yếu lý lịch

   6. Mẫu cung cấp thông (phụ lục 03)

   7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website