Quan hệ cổ đông

Thứ 6, ngày 05/06/2020 01:02:22 PM

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi:  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA         

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

 1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2020 (thứ ba)
 2. Địa điểm: Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa – Số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM
 3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2019
  • Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
  • Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã kiểm toán)
  • Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;...)
  • Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 4. Tài liệu: Cổ đông có thể tải toàn bộ nội dung chính của Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.capnuoctanhoa.com.vn  (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội cổ đông)
 5. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2020
 6. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự vui lòng mang theo giấy mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền

Tài liệu đính kèm

 1. Giấy ủy quyền tham dự
 2. Thông báo đề cử ứng cử
 3. Đơn đề cử, ứng cử HĐQT - Đơn đề cừ, ứng cử BKS
 4. Sơ yếu lý lịch + Cung cấp thông tin
 5. Thư mời và Tài liệu đại hội
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website