Quan hệ cổ đông

Danh sách hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - quý I/2022
Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
Biểu mẫu ứng cử thành viên Bản Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
Danh sách hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - quý II/2022
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo quản trị năm 2021
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 >>
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website