Hỗ trợ » Văn bản pháp luật » Quyết Định

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 07 năm 2004 và Quyết định số 139/2007/QĐ-CP ngày 30 thang 12 năm 2007 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố.
Quyết định về ban hành Qui định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 07 năm 2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố.
Quyết định về ban hành Qui định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết Định về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được bạn hành ngày 11 tháng 3 năm 2013.
Quyết định về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 01/03/2010.
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website