Hỗ trợ » Văn bản pháp luật

Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Lương Bảng Lương Phụ Cấp Lương Của Người Lao Động Trong Công Ty TNHH MTV Do Nhà Nước Làm Chủ Sở Hữu
Vật liệu lọc dạng hạt trong xử lý nước sạch. Ban hành ngày: 11 tháng 8 năm 2004
Tên văn bản TCXDVN 340:2005: Các thuật ngữ sử dụng để lập hồ sơ kỹ thuật
Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn & các khu công nghiệp.
Tên văn bản Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống số 1329/2002/BYT/QĐ
Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt"
Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống"
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 07 năm 2004 và Quyết định số 139/2007/QĐ-CP ngày 30 thang 12 năm 2007 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố.
1 2 3
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website