Quan hệ cổ đông

Thứ 2, ngày 05/04/2021 02:03:40 PM

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA         

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

 1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021 (thứ ba)

 2. Địa điểm: Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa – Số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM

 3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2020
  • Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
  • Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 (đã kiểm toán)
  • Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; kinh phí hoạt động BKS; báo cáo thù lao, tiền lương năm 2020 kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021; các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn)
 4. Tài liệu: Cổ đông có thể tải toàn bộ nội dung chính của Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.capnuoctanhoa.com.vn  (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội cổ đông)

 5. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2021

 6. Thủ tục tham dự Đại hội: Nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham dự, Công ty đề nghị Quý cổ đông lưu ý một số nội dung sau:
  • Người tham dự phải tuân thủ các quy định về phòng chống Covid-19 của Công ty, cụ thể: Kiểm tra nhiệt độ cơ thể; khai báo y tế về tình trạng sức khỏe theo mẫu đính kèm; đeo khẩu trang trong phạm vi Công ty.
  • Công ty sẽ không báo cáo lại các nội dung tài liệu đại hội mà chỉ tiến hành thảo luận, biểu quyết từng nội dung để Đại hội thông qua tại Đại hội. Vì vậy, Quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu theo đường dẫn trên website Công ty để có ý kiến, kiến nghị gửi đến Công ty hoặc phát biểu tại đại hội (nếu có).
  • Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) trước 16h00 ngày 19/04/2021, cũng như gửi ý kiến về chương trình họp hay ý kiến khác trước 16h00, ngày 22/04/2021 với Thư ký Công ty thông qua số điện thoại: Điện thoại: (08) 38 558 563, Fax: (08) 39 557 977; email: capnuoctanhoa@capnuoctanhoa.com.vn hoặc gửi đến địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM.
  • Cổ đông tham dự vui lòng mang theo giấy mời, giấy CMND/CCCD/hộ chiếu để đăng ký; ngoài ra, người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền (nộp lại).
  • Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty có thể bị hoãn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng dịch Covid-19. Trong trường hợp này, Công ty sẽ thông báo cho Quý cổ đông thông qua website của Công ty: http://www.capnuoctanhoa.com.vn ngay khi có thể.
  • Nội dung này được đăng trên website của Công ty, thay cho thư mời gửi từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời họp ĐHĐCĐ qua đường bưu điện.

Tài liệu đính kèm

 1. Thư mời
 2. Tài liệu đại hội
 3. Giấy ủy quyền tham dự & Tờ khai báo y tế
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website